RODO

Szanuję i chronię prywatność i bezpieczeństwo moich Klientów i Użytkowników oraz danych, które powierzają mi do przetwarzania, dlatego opracowany został ten dokument, w którym znajdziesz informację dla jakich celów przetwarzam dane osobowe, komu możemy je powierzać, gdzie dane mogą być przekazywane oraz jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem ich danych.

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności poniższe definicje oznaczają:

„Dane osobowe”
Oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

„Użytkownik”, “Użytkownicy”
Oznaczają każdą osobę, która korzysta ze stron AGADAN Daniel Obalski

Przetwarzanie danych osobowych
Oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Rozporządzenie lub RODO
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kto będzie Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych będzie AGADAN Daniel Obalski z siedzibą w Pabianicach, ul. Dolna 27/28 w dalszej części Polityki Prywatności określana jako „ja” , „my” lub „AGADAN”.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem przez AGADAN Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Prawo do przenoszenia danych osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych.
Powyższe uprawnienia możesz zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@fotoobalski.pl

Wszystkie otrzymane zgłoszenia zrealizowane będą w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku niektórych zgłoszeń (o skomplikowanym charakterze) czas realizacji może ulec wydłużeniu, jednakże w każdym przypadku, w ciągu jednego miesiąca zostaniesz poinformowany o działaniach, które podjąłem w celu zrealizowania zgłoszenia. Udzielając Ci odpowiedzi oraz w celu upewnienia się, że właściwie zrealizujemy zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości.

Jak chronimy dane oraz komu je powierzamy i udostępniamy?
AGADAN dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przez utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem.

Udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą się do nas w związku z realizowanymi przez nich zadaniami. Mogą to być w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w naszych wewnętrznych regulacjach. Kryteria ustalania czasu przetwarzania danych dla określonych celów zostały opisane w dalszej części Polityki Prywatności.

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu, przez jaki czas i na jakiej podstawie prawnej?

• Imię, Nazwisko, Adres korespondencyjny, Numer telefony – będą gromadzone przez 5 lat
• Wizerunek utrwalony na plikach źródłowych będzie gromadzony nie dłużej niż 90 dni od dnia wykonania.
• Wizerunek utrwalony na plikach docelowych będzie gromadzony przez 5 lata od dnia wykonania

Pliki cookie
Używamy na stronach internetowych tzw. plików cookie. Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników (komputery, telefony, tablety), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te zawierają najczęściej nazwy stron internetowych, z których pochodzą, informacje o czasie ich przechowywania na końcowym urządzeniu oraz unikalny numer służący identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową. Cookies pozwalają nam m.in. na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszych stron i serwisów, poprawienia szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze stron, ulepszania funkcji, z których korzystasz, korzystanie z narzędzi marketingowych i systemu komentarzy.

W każdej chwili masz możliwość ograniczenia lub zupełnego dezaktywowania plików cookie w ustawieniach Twojej przeglądarki, co może jednak prowadzić do ograniczenia działania niektórych funkcji serwisów i stron internetowych AGADAN

Kampanie reklamowe
W ramach prowadzonych działań reklamowych korzystamy między innymi z technologii dostarczanych przez zewnętrznych partnerów reklamowych oraz sieci afiliacyjne. Są to między innymi:

Google,
Facebook,
Microsoft.
Charakter i forma naszych komunikatów reklamowych zależy od zainteresowań, miejsca zamieszkania i innych parametrów pozwalających na indywidualizowanie przekazu reklamowego.

Ryzyka związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną
Musisz wiedzieć, że korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną w momencie nieodpowiedniego zadbania o bezpieczeństwo swoich danych, narażasz się m.in. na ryzyko:

ingerencji w Twoje dane osób niepowołanych, które mogą przeglądać, skopiować, zmodyfikować i skasować Twoje dane,
ingerencji osób trzecich w transmisję informacji między Twoim systemem a naszym systemem,
otrzymywania niechcianej poczty elektronicznej,
wyłudzenia Twoich danych (phishing),

Aby zminimalizować powyższe ryzyka:

nie podawaj nikomu swojego hasła i loginu,
sprawdzaj certyfikat przed zalogowaniem do serwisu.